ماموریت

تحقق موضوع فعاليت شركت با هدف توسعه فنی و اقتصادی کشور همراه با دانش جديد و بكارگيری تكنولوژيهای نوين نرم افزاری و سخت افزاری همسو با موضوع فعاليت شركت، مهمترين مأموريت سازمان مي باشد.
اين مهم با بكارگيري تيم های مجرب و هم ديدگاه و نیز استفاده از خلاقيت و نوآوری كاركنان و خلق ارزش ميسر خواهد شد.