ساختار سازمانی

شركت توسعه خط لوله هامون ساختار سازماني خود را سازگار با دانش مديريت نوين و همسو با معيارهاي تعالي سازمانهاي پروژه محور بنا نهاده است. اين ساختار با در نظر گرفتن استراتژی با حداكثر كارآئي در جوابگویی به مشتريان خود سازمان دهی شده است.