چشم انداز

شركت توسعه خط لوله هامون با ارائه خدمات مهندسي و مديريتي در زمينه های موضوع فعالیت اعلام شده، با برترين كيفيت، پيشتاز شركت های بومی در سطح استانداردهای عملیاتی جهانی خواهد بود.
اين شرکت مصمم است با روش های نوين پيمانکاری نظير: MC، EPC، EPCF، TURNKEY، BOT و ... ارائه خدمات نمايد.

«ما توسعه و آباداني را به همراه خواهيم آورد»