گواهینامه ها

گواهینامه تائید صلاحیت پیمانکاری:

شرکت توسعه خط لوله هامون دارای رتبه 2 در رشته آب، رتبه 4 در تاسیسات و تجهیزات، رتبه 4 در ابنیه و ساختمان و رتبه 5 در نفت و گاز از سازمان مدیریت برنامه و بودجه شده است که با توجه به جذب پروژه های بزرگ و اجرای بهینه آنها و احراز شرایط برای ارتقاء رتبه انتظار می رود با پیگیری های درحال انجام رتبه های شرکت به قرار زیر تائید شود:

  • پایه 1 در رشته آب
  • پایه 3 در رشته تاسیسات و تجهیزات
  • پایه 3 در رشته ابنیه و ساختمان
  • پایه 4 در رشته نفت و گاز
  • پایه 5 در رشته راه

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه:

شرکت توسعه خط لوله هامون در راستای ارتقای سطح کیفی پروژه ها و افزایش رضایت ذینفعان اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت نمود و در سال 86 - (2008) موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2000 از سازمان TUV NORD گردید.
همچنین در سال 88 - (2009) همسو با ویرایش سیستم مذکور و پیاده سازی تغییرات در سازمان، گواهینامه ISO 9001:2008 را از سازمان TUV NORD دریافت نموده است.
در ابتدای سال 90 شرکت اقدام به پیاده سازی سیستمهای مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد ISO 14001:2004 و نیز مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای استاندارد OHSAS 18001:2007 در قالب سیستم مدیریت یکپارچه IMS نمود، که در همان سال موفق به اخذ گواهینامه IMS از سازمان BRS گردید.

 

Contractor Eligiblity
ISO14001
ISO9001
OHSAS18001
Ims
Salahiyat