آلبوم تصاویر

 

طرح احداث ایستگاه پمپاژ آبگیر - دهدشت

Dehdasht(1)
Dehdasht(2)
Dehdasht(3)


طرح آبرسانی به شهر نابر کاشان

Nabar(1)
Nabar(2)
Nabar(3)
Nabar(4)
Nabar(5)
Nabar(6)


طرح آبرسانی به شهر بوکان

Boukan(1)
Boukan(10)
Boukan(2)
Boukan(3)
Boukan(4)
Boukan(5)
Boukan(6)
Boukan(7)
Boukan(8)
Boukan(9)

 

 

شبکه جمع آوری فاضلاب نیاسر (محله بیدکاب)

Bidkaan(1)
Bidkaan(2)
Bidkaan(3)
Bidkaan(4)

 

 

عملیات اجرایی انتقال آب دانشگاه آزاد تاکستان

Takestan(1)
Takestan(2)
Takestan(3)

 

 

عملیات لوله گذاری انتقال آب شهر تفرش

Tafresh(1)
Tafresh(4)
Tafresh(2)
Tafresh(3)

 

 

عملیات انتقال آب کارخانه فولاد سیرجان

Sirjaan(1)
Sirjaan(2)
Sirjaan(3)
Sirjaan(4)
Sirjaan(5)
Sirjaan(6)
Sirjaan(7)
Sirjaan(8)
Sirjaan(9)

 

 

عملیات لوله گذاری فاضلاب محدوده رسالت

Resalat(1)
Resalat(2)

 

 

عملیات لوله گذاری فاضلاب شهر قمصر

Qamsar Wwater(1)
Qamsar Wwater(2)
Qamsar Wwater(3)
Qamsar Wwater(4)

 

 

کارخانه تولید آهن قراضه شرکت نوآوران سبز احیاء

Noavaran(1)
Noavaran(2)
Noavaran(3)

 

 

عملیات لوله گذاری فاضلاب شهر نیاسر

Nia Sar Wwater(1)
Nia Sar Wwater(2)
Nia Sar Wwater(3)
Nia Sar Wwater(4)
Nia Sar Wwater(5)

 

 

اجرایی خط انتقال آب شهر نیاسر

Nia Sar Water(1)
Nia Sar Water(2)
Nia Sar Water(3)
Nia Sar Water(4)
Nia Sar Water(5)

 

 

لوله گذاری فاضلاب تهران خیابان میرداماد

Mirdamad(1)
Mirdamad(2)
Mirdamad(3)
Mirdamad(4)
Mirdamad(5)
Mirdamad(6)

 

 

فاز یک مسکن مهر قمصر کاشان

Maskan Mehr(1)
Maskan Mehr(2)
Maskan Mehr(4)
Maskan Mehr(5)
Maskan Mehr(6)
Maskan Mehr(7)

 

 

خطوط آبرسانی به شهر خوانسار

Khansar(1)
Khansar(2)
Khansar(3)
Khansar(4)
Khansar(5)

 

 

توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کاشان

Kashan Wwater(1)
Kashan Wwater(3)
Kashan Wwater(4)
Kashan Wwater(5)
Kashan Wwater(6)

 

 

کارخانه تولید لوله چدن نشکن شرکت هامون نایزه

Hamoon Nayzeh(1)
Hamoon Nayzeh(2)
Hamoon Nayzeh(3)
Hamoon Nayzeh(4)
Hamoon Nayzeh(5)
Hamoon Nayzeh(6)

 

 

احداث سوله ورزشی غیاث الدین جمشید

Ghiyasoddin(1)
Ghiyasoddin(2)

 

 

کارخانه فروسیلیس شرکت آلیاژ گستر هامون

Aleyaj(2)
Aleyaj(3)
Aleyaj(4)
Aleyaj(5)
Aleyaj(6)
Aleyaj(7)